Home » Pindaan Enakmen Wakaf Negeri Sabah lulus
Uncategorized

Pindaan Enakmen Wakaf Negeri Sabah lulus

Dr Mohd Arifin berkata RUU itu tidak akan melibatkan kerajaan Negeri dalam sebarang perbelanjaan kewangan tambahan.

Kota Kinabalu: Dewan Undangan Negeri pada Khamis sebulat suara meluluskan rang undang-undang untuk meminda Enakmen Wakaf (Negeri Sabah) 2018 bagi memasukkan peruntukan baharu.

Speaker Sabah Datuk Seri Kadzim M. Yahya meluluskan rang undang-undang itu selepas majoriti ahli dalam Dewan bersetuju untuk enakmen pindaan yang kini disebut sebagai Enakmen Wakaf (Negeri Sabah) (Pindaan) 2023.


Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi negeri Datuk Dr Mohd Arifin Mohd Arifin yang juga Exco Hal Ehwal Islam Negeri, yang membentangkan rang undang-undang itu berkata ia digubal dengan tujuan meminda dan menambah peruntukan baharu dalam Enakmen Wakaf (Negeri Sabah) 2018 berkenaan kelayakan sebagai Ketua Pendaftar Wakaf dan peruntukan yang lebih jelas bagi membolehkan sesuatu ‘mawquf’ (harta yang didermakan untuk tujuan kebajikan atau keagamaan) didaftarkan sebagai wakaf mengikut kehendak undang-undang lain.


Dalam Syariah, istilah Wakaf bermaksud wakaf amal sukarela oleh Wakif (penderma/pemilik harta) mana-mana harta yang dipegang daripada sebarang urusan jual beli.

Beliau berkata cadangan pindaan itu telah disemak dan diteliti di peringkat Jawatankuasa Teknikal Undang-undang Sivil dan Syariah (JAKTUSS), sebuah jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah Majlis Agama Islam Sabah (Muis) untuk mengkaji dan meneliti undang-undang Islam di negeri itu.


“Cadangan pindaan rang undang-undang itu telah diluluskan oleh Majlis Tertinggi MUIS melalui Mesyuarat No. 1/2022 yang diadakan pada 15 Mac tahun lalu.


“Seterusnya, draf pindaan rang undang-undang ini telah diperakui oleh Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor melalui Kertas Kabinet No. 21/2023 Siri 05/2023 pada 8 Mac 2023 dan Kertas Kabinet No. 39/2023 Siri 07/2023 pada 18 April 2023,” katanya.


Dr Mohd Arifin berkata RUU itu tidak akan melibatkan kerajaan Negeri dalam sebarang perbelanjaan kewangan tambahan.

Beliau berkata rang undang-undang Enakmen melibatkan pindaan kepada lapan fasal di mana Fasal 1 Rang Undang-undang seperti biasa memperuntukkan tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa Rang Undang-undang, manakala fasal selebihnya adalah seperti berikut: 


Fasal 2 Rang Undang-undang bertujuan untuk meminda subseksyen 8(1) Enakmen ini untuk memperuntukkan kelayakan Ketua Pendaftar Wakaf.


Fasal 3 bertujuan untuk menggantikan seksyen 9 Enakmen ini untuk memperuntukkan prinsip asas wakaf mengikut Hukum Syarak.


Fasal 4 bertujuan untuk memperkenalkan seksyen baharu 9A, 9B, 9C dan 9D untuk memperuntukkan kelayakan waqif, jenis wakaf, penggunaan harta sebagai ‘mawquf’ dan penciptaan wakaf.


Fasal 5 bertujuan untuk meminda seksyen 12 Enakmen ini untuk meluaskan kuasa Ketua Pendaftar Wakaf untuk mengeluarkan sijil pendaftaran wakaf.


Fasal 6 bertujuan untuk memasukkan/memperkenalkan seksyen 19A baharu untuk memberi kuasa kepada Ketua Pendaftar Wakaf untuk mengeluarkan garis panduan atau arahan.


Fasal 7 bertujuan untuk meminda perenggan 20(1)(a) Enakmen untuk memasukkan persetujuan pemilik bersama (pemilik harta) sebagai salah satu syarat mawquf,” kata Dr Mohd Arifin.


Enakmen sebagai Enakmen Wakaf (Negeri Sabah) (Pindaan) 2023 itu disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 14 Februari tahun ini.

Hayati Dzulkifli